Karjera

PATVIRTINTA

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos              

direktorės 2020 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. B – 60

Priedas Nr. 1


Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka skelbia konkursą vyriausiojo
buhalterio pareigybei užimti


Įstaigos pavadinimas – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos buveinė – Maironio g. 12, 28143 Utena

Įstaigos kodas -  190194285

Pareigybės  lygis  -  A1

Darbo pobūdis

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) vyriausiasis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, formuoja apskaitos ir kontrolės politiką, rengia bibliotekos biudžeto projektą, laiku pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių–ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą, apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas, vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę, atlieka kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai  reikalavimai pretendentams:

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
   1.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonominį, finansinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimą;
   1.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis;
   1.3. darbe vadovautis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu (2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1K-298 redakcija), įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais teisės aktais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu;
   1.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą;
   1.5. žinoti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
   1.6. žinoti įsakymų ir kitų norminių aktų projektų finansiniais klausimais rengimą;
   1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti duomenis ir informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
   1.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
   1.9. mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis (privalumas – Finas, Finalga, Finetos).

Pretendentai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  pateikia šiuos  dokumentus:

Prašymą  leisti dalyvauti konkurse.

Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Užpildytą pretendento anketą  (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Informacija skelbiama 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Bibliotekos internetinėje svetainėje  www.uvb.lt 

Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentų yra paprašoma pateikti papildomus duomenis

Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. nr. 8-389-61606.

Galioja iki liepos 9 d.